အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ အရောင်း အဝယ် စာချုပ်မှာ အဓိက ပါဝင်ရမည့် အချက်များ

အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ အရောင်း အဝယ် စာချုပ်မှာ အဓိက ပါဝင်ရမည့် အချက်များ

၁။ ရောင်းသူနှင့်ဝယ်သူတို့သည် နိုင်ငံသားများ ဖြစ်ကြရပါမည်။

၂။ ရောင်းသူနှင့် ဝယ်သူတို့၏ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးရေးကဒ်ပြားအမှတ် သို့မဟုတ် နိုင်ငံသားလက်မှတ်အမှတ်နှင့် နေရပ်လိပ်စာတို့ကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ဖော်ပြရပါမည်။

၃။ ရောင်းချသည့်တန်ဖိုးကို မှန်မှန်ကန်ကန်ဖော်ပြရပါမည်။အကယ်၍ တန်ဖိုးလျော့ပြပါက အခွန်လိမ်လည်မှုအရ အရေးယူခြင်း ခံရပါမည်။ လျော့ပြသည့်အခွန်တန်ဖိုး၏ ( ၁၀ )ဆကို ဒဏ်ငွေအဖြစ် ခံရနိုင်ဖွယ်ရာ ရှိပါသည်။

၄။ ရောင်းချသည့် မြေကွက်၏ ဦးပိုင်အမှတ်နှင့် အလားလေးရပ်၊ မြေဧရိယာအတိုင်း အတာတို့ကို ဖော်ပြကြရပါမည်။ ဂရန်၌ ဖော်ပြပါရှိသည့်အတိုင်း ဖြစ်ရပါမည်။

၅။ ရောင်းသူက ငွေအပြေအကျေ ရရှိပြီးကြောင်းနှင့် ဝယ်သူကလည်း အိမ်နှင့်မြေသို့မဟုတ် မြေကို လက်ဝယ်ရရှိပြီးကြောင်း ဖော်ပြပါရှိရပါသည်။

၆။ မှတ်ပုံတင် အရောင်းအဝယ်စာချုပ်အတွက် ကျသင့်သော တံဆိပ်ခေါင်းခွန်ကို ဝယ်သူက ထမ်းဆောင် ထားရပါမည်။

၇။ ကိုယ်စားလှယ်အဖြင့် ရောင်းချခြင်း၊ ဝယ်ယူခြင်းဖြစ်ပါက စာချုပ် စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ရုံး၌ ပြုလုပ်ထားသော ကိုယ် စားလှယ်ဖြစ်ရမည့်အပြင်ကိုယ်စားလှယ်စာပေးသူ အသက်ထင်ရှား ရှိကြောင်း ကိုယ်စား လှယ်စာရရှိသူက တရားရုံးတော်တွင် သက်သေ( ၂ ) ဦး ပါဝင်၍ ပြုလုပ်သော ကျမ်းကျိန်ဆိုချက်နှင့်အတူ ကိုယ်စားလှယ်စာ မူရင်းကို တင်ပြရပါမည်။

၈။ ရောင်းချသူ သို့မဟုတ် ဝယ်ယူသူသည် နိုင်ငံခြားသို့ ရောက်ရှိနေသူဖြစ်ပါက နိုင်ငံခြားရှိ မြန်မာသံရုံးတွင် တရားဝင်ပြုလုပ်ထားသော ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာမူရင်းကိုပူးတွဲတင်ပြရပါမည်။

၉။ အမည်ပေါက်ပိုင်ဆိုင်သူသို့မဟုတ် အမည်ပေါက်ပိုင်ဆိုင်သူကွယ်လွန်သွားပါက အမွေဆိုင်များကစာချုပ်စာတမ်းမှတ် ပုံတင်ရုံး၌ ပြုလုပ်ထားသော ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း မြွက်ဟကြေညာစာတမ်း သို့မဟုတ် စီရင်ပိုင်ခွင့် ရှိသော တရားရုံးက ထုတ်ပေးထားသောအမွေထိန်း လက်မှတ်စာအပြင် တရားရုံးက အမွေထိန်းစာပါ မရွှေ့ မပြောင်းနိုင်သည့် အိမ်၊မြေ သို့ဟုတ် မြေကို ရောင်းချခွင့်ပြုသည့် အမိန်တို့ကို တင်ပြနိုင်ရပါမည်။

၁၀။ ပိုင်ဆိုင်ကြောင်းမြွက်ဟကြေ ညာစာတမ်းအရ ရောင်းချခြင်းဖြစ်ပါက အမွေဆိုင်အားလုံးက ရောင်းသူ အ နေဖြင့် ပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးကြရပါမည်။၁၁။အမွေထိန်းစာအရ ရောင်းချခြင်းဖြစ်ပါက အမွေထိန်းစာလက်မှတ်ရရှိသူက ရောင်းချသူအနေဖြင့် လက်မှတ်ရေးထိုးရပါမည်။ ထိုသို့ ရောင်းချခြင်းအတွက် တရားရုံး၏ ခွင့်ပြုချက်ပါရှိရပါမည်။

၁၂။ အရွယ်မရောက်သူကိုယ်စား တရားရုံးကခန့်ထားသည့် အုပ်ထိန်းသူက မရွှေ့မပြောင်းနိ်ုင်သော ပစ္စည်းကို ရောင်းချရန် တရားရုံး၏ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိပါက အရွယ်မရောက်သူပိုင် ရွှေ့ပြောင်း နိုင်သည့်ပစ္စည်းနှင့် မရွှ့မပြောင်း နိုင်သည့် ပစ္စည်းကို ရောင်းချနိုင်ပါသည်။

၁၃။ စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ရုံးတွင်ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း မြွက်ဟကြေညာ စာတမ်းလျှောက်ထားရာ၌ အမွေ ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း၊အမွေဆိုင်အားလုံးပါဝင်ကြောင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍အမွေပိုင်ဆိုင်ကြောင်း၊ အမွေဆိုင်အားလုံး ပါဝင်ကြောင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍အမွေပိုင်ဆိုင်သူအချို့ကိုချန်လှပ်၍ကျမ်းကျိန်ဆိုခြင်းပြုပါကမမှန်မကန် ကျမ်းကျိန် ဆိုမှုအတွက် တာဝန်ရှိသည့်အပြင်ထိုသို့ အမွေဆိုင်အချို့ကိုချန်လှန်၍ လျှောက်ထားရရှိသောပိုင်ဆိုင်ကြောင်းမြွက်ဟကြေ ညာစာတမ်းမှာလည်း သက်ဆိ်ုင်ရာက သိရှိလျှင် သော်လည်းကောင်း၊တစ်ဦးတစ် ယောက်ကကန့်ကွက်လာလျှင် သော်လည်းကောင်း၊ မှတ်ပုံတင်ထားပြီးသော စာချုပ်ပယ်ဖျက်ခြင်း ခံရမည်ဖြစ် ပါသည်။

၁၄။ အလားတူ မြေပုံမြေရာဇဝင် ကူးယူရာ၌လည်း ဖော်ပြသည့် ကတိသစ္စာပြုလွှာမှာ မှန်ကန်မှု မရှိပါကလိမ် လည်၍ ကျမ်းကျိန်ဆိုမှုအတွက် အရေးယူခြင်းခံရနိ်ုင်ကြောင်း သိရှိထားသင့်ပါသည်။

၁၅။ကွယ်လွန်သူ၏ အမွေဆိုင်သူ သားသမီးများ သို့မဟုတ်ကွယ်လွန်သူ၏ညီအစ်ကိုမောင် နှမ အရင်းများက ကွယ်လွန်သူပိုင်အိမ်နှင့်မြေသို့မဟုတ်မြေကွက်ကို စာချုပ်စာတမ်း မှတ်ပုံတင်ရုံးတွင် ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း မြွက်ဟ ကြေညာစာတမ်းလျှောက်ထား၍ခွင့်ပြုပါက စာချုပ်စာတမ်း မှတ်ပုံတင်ရုံးက သတ်မှတ်သည့် တံဆိပ်ခေါင်းခွန်( ပုံသေ )ပေးဆောင်ရပါမည်။

၁၆။ ကွယ် လွန်သူ၏ အမွေဆိုင်များအနက်မှ တစ်ဦးဦးက ကွယ်လွန်သူ၏ ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်းနှင့် မရွှေ့ မပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းတို့ကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်ရန်အမွေထိန်းစာ လျှောက်ထား နိုင်ကြပါသည်။တစ်ခါတစ်ရံ အမွေဆိုင်များအပြိုင်လျှောက်ထားလာပါက တရားရုံးကသင့်တော်မည့်အမွေဆိုင်ကို အမွေ ထိန်းလက်မှတ်စာထုတ်ပေးနိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။အမွေထိန်းစာအပြိုင်လျှောက်ထားလာပါကတရားမကြီးမှုအဖြစ်ပြောင်းလဲ၍ တရား ရုံးက စစ်ဆေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်အမွေထိန်းစာရရှိသူသည် လျှောက်ထားသည့် ပစ္စည်းတန်ဖိုး စုစုပေါင်းအပေါ် ကျပ်တစ်ရာနှင့်( ရ )ကျပ်နှုန်း ရုံးခွန်တော်ထမ်းဆောင်ရပါသည်။ကွယ်လွန်သူပိုင် မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သည့်အိမ်နှင့်မြေ သို့မဟုတ် မြေကွက်ကို ထုခွဲရောင်းချလိုပါကအမွေထိန်းစာ ထုတ်ပေးသည့် တရားရုံး၏ခွင့်ပြုချက်ရရှိမှသာလျှင်ရောင်းချနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။အမွေထိန်းစာရရှိသူသည်ကွယ်လွန်သူမှ ရရန်ရှိသော ကြွေးမြီများကိုရှင်းလင်းပြီးနောက်ကျန်ငွေသားများနှင့် ပစ္စည်းများကို အမွေဆိုင်တို့အား မျှမျှတတ ခွဲဝေပေး ရန် တာဝန်ရှိပါသည်။

၁၇။ အပိုဒ် ၁၆ အကအမွေထိန်းလက်မှတ်စာအပြိုင်အဆိုင်လျှောက်ထားမှုတွင် အမွေပုံစီမံခန့်ခွဲမှု စွဲဆိုရန် ပေါ်ပေါက်ပါကတရားရုံးအနေဖြင့်မည်သူ့ကိုမျှအမွေ ထိန်းလက်မှတ်စာထုတ်ပေးမည် မဟုတ်ကြောင်းသတိပြုသင့်ပါသည်။အမွေဆိုင်တို့အနေဖြင့်ကွယ်လွန်သူ အမွေရှင်၏ ကျန်ရစ်သောအမွေကို မိမိတို့ရသင့်ရထိုက်သောအမွေဝေစုကိုစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိသောတရားရုံးတွင် တရားတစ်ထုံး စွဲဆိုရန် ဖြစ်ပါသည်။(ဦးဗကြိုင် (ဘီအေ၊ ဘီအယ်လ် ) ၊မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သည် အိမ်၊ခြံ၊မြေ၊ တိ်ုက်ခန်း စသည်များ ရောင်း ချခြင်း၊ ဝယ်ယူခြင်း၊ ငှားရမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေသိမှတ်ဖွယ်ရာ ၊ စာ ၉ မှ ၁၁ ထိ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *